Legislația sistemului de cercetare


Legislație primară

✓ HG 1304/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pilărie – INCDTP Bucureşti cu modificările aduse prin HG 1463/2004
✓ HG 1463/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti
✓ Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP Bucureşti
✓ Ordinul nr. 5130 din 9 septembrie 2009 privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile Pielărie INCDTP Bucureşti (Organigrama)
✓ OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică cu modificările și completările ulterioare
✓ HG nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) cu modificările aduse
✓ Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu modificările ulterioare
✓ Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare cu modificările ulterioare
✓ HG nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
✓ Normele metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, din 04.07.2019, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 24 iulie 2019
✓ Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie
✓ Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu
✓ Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe


Legislație secundară

Standarde management intern

✓ Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
✓ Codul controlului intern managerial al entităților publice
✓ Ordinul nr. 808/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial
✓ Ordin 1389/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
✓ Ordinul nr. 1649/2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial


Audit intern şi CFP

✓ OG 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicata din Monitorul Oficial, Partea I nr. 799 din 12 noiembrie 2003 cu modificările ulterioare
✓ Legea 84/2003 pentru modificarea şi completarea OG 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv


Legislaţia muncii

✓ Legea 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare
✓ Legea 62/2011 a dialogului social
✓ Legea 319/2003, privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu modificările ulterioare
✓ Clasificarea ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere) - COR din 11.07.2011 cu modificările ulterioare
✓ Ordin 1365/2010 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România, emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
✓ Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților
✓ Ordinul 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă cu modificările ulterioare
✓ Ordonanta de urgenta 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor cu modificările ulterioare
✓ Ordin 1918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic cu modificările ulterioare


Salarizare si asigurări sociale şi de sănătate

✓ Legea 49/2010 privind unele măsuri în domeniul muncii şi asigurărilor sociale cu modificările ulterioare
✓ Legea 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, Rebublicată cu modificările ulterioare
✓ Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 28 august 2015
✓ Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
✓ OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare
✓ Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare
✓ Lege 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările ulterioare tinand cont si de Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, in vigoare de la 01.09.2021


SSM

✓ Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările ulterioare
✓ Legea 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, Republicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din 03 mai 2012, cu modificareile ulterioare
✓ HG 1425/2006 pentru aprobare Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările ulterioare


Financiar-contabil

✓ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completarile ulterioare
✓ Legea 82/1991 Legea Contabilităţii, republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18 iunie 2008 cu modificările si completarile ulterioare
✓ Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala cu modificările si completarile ulterioare
✓ OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completarile ulterioare
✓ Legea 79/2003 pentru aprobarea OG 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare
✓ Legea 15/1994 - privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 242 din 31 mai 1999 cu modificările si completarile ulterioare
✓ Legea 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificarile aduse prin următoarele acte: L 54/1994; L 187/2012
✓ OUG 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările şi completările ulterioare
✓ Precizările privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii din 09.05.2014
✓ Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
✓ Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu cu modificările şi completările ulterioare
✓ Ordin 1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările modificările şi completările ulterioare
✓ Decret 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă. *)În vigoare de la 01 august 1976 Publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 06 iulie 1976. *) Acest decret a devenit Legea nr. 32/1976
✓ HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe cu modificările şi completările ulterioare
✓ Ordin 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii


Arhivare

✓ Legea 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare


Pază şi protecţie

✓ Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor ( art.2-4 şi 52) , republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 18 martie 2014 cu modificările si completarile ulterioare


Situaţii de urgenţă - PSI

✓ Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22 iulie 2008 cu modificările şi completările ulterioare
✓ Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare
✓ Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
✓ Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005


Conexe

✓ Legea 287/2009 privind Codul civil republicata din Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15 iulie 2011 cu modificările ulterioare
✓ Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă cu modificările ulterioare
✓ Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare


Legislaţia sistemului de cercetare poate fi accesată la acest link